سال صفری
نامه ای به خدا

پروردگارا

ای که به قربانتان گردیم الهی ! شب عیدی بیا و ما را حاجت روا بگردان. دهانمان تونل گشت بس که درس بخواندیم.ما را  Honey یا Money  عطا بفرما.

البته ترجیحمان بهHoney   صاحب Money است که دیگر مجدد مزاحمتان نشویم که نیک می دانیم سرتان بس شلوغ می باشد.

PS: خداجان پیامبرتان می دانست که چه گندی خواهند زد در مفهوم ولایت بر امتش؟!

----------------------------------------------------------

* عیدتان مبارک و روز دانشجویتان هم! ترسیدیم فردا بخواهیم تبریک بگوییم نت مرده باشد و پس فردا هم خودمان مفقودالاثر شده باشیم!

...

کامنتدونی()        اتصالات        شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸ - رها