سال صفری
 

خدایا

این بار مصلحت و حکمتت را هیچ جوره نمی توانم بفهمم و دروغ چرا؟! نمی خواهم که بفهمم!

نمی توانم بفهمم که مصلحت و حکمت چه بوده که آن هایی که می دانیم و می دانی باید نفس بکشند و آن موقع..منتظری باید ترک دنیا کند آن هم در همچین روز هایی...

امروز از حکمتت و مصلحتت ناراحت شدم. درست است که شش ماهست تمرین سکوت و صبوری می کنیم اما...

خدای عزیز...این روز ها ما هیچ کداممان "ایوب" نیستیم! 

...

کامنتدونی()        اتصالات        یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸ - رها