سال صفری
محتوای کوزه

امروز که داشتم می رفتم دانشکده، حوالی طرشت ، روی دیوار هر جا که حرفv  با رنگ سبز نوشته شده بود؛ یک نابغه ی مزدور بارنگ مشکی همه رو تبدیل بهwc  کرده بود!  اصلآ ناراحت نشدم که هیچ، خنده ام هم گرفت. طبیعی است که این جماعت چهره ی خیابان را که با  wc مزین شده ، آراسته تصور بفرمایند!تمایل عزیزان به قهوه ای شدن مملکت از همان زمان که پشت پرزیدنت منتصب و پدر معنوی اش"!" ایستادند بر همگان واضح و مبرهن شده است. اگر وجود حرف v  بر دیوار این قدر خواب شب را از این عزیز سلب کرده بود می توانست رویش گل بکشد. می توانست با همان یک برگ بکشد و هزار تا کار دیگر که نمی گویم چون می ترسم خدای ناکرده اینورها آفتابی شوند و بیایند ایده بگیرند! می دانید؟ نمی شود ازشان همچین انتظاراتی داشت. درست است که...

از کوزه همان برون تراود که در اوست....

...

کامنتدونی()        اتصالات        پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸ - رها