سال صفری
رهای سه کلمه ای

این روزها در سه کلمه تعریف می شوم:

مترو

کوله پشتی*

دونات**

* به سنگینی خورجین خر ملانصرالدین

** مترو سواراش دونات دو تا پونصدی و پنج تا هزاری رو به خوبی میشناسن!

----------------------------------

چهار کلمه ای اگر بشوم، یقین بدانید که کلمه ی چهارم آدامس های دکتر زایلیتول است!

-----

از وبلوگچه ی یک سال و سه ماهه ام بدم آمده. می خوام برم حوالی پرورشگاهی جایی ولش کنم یکی دیگه به فرزندی قبولش کنه !

...

کامنتدونی()        اتصالات        پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸ - رها