سال صفری
عیال پل نیومن!

سه شنبه "البته نه این هفته" / کلاس

استاد خان می خواهند راجع به  Pual Newman صحبت بفرمایند و بیوگرافیش و از این حرف ها. از آن جایی که بسیار متعهدند به شیوه ی جدید آموزش و ایجاد بک گراندپیش از تدریس در ذهن دونشجویان مفلوک، می پرسند اگر کسی راجع به ایشان می داند بنالد لطفآ ! از آن جایی که اینجانب،  ممدرضا گلزار را هم به زور می شناسم صدایم در نمی آید . این وسط شاغول که خدا را شکری همیشه آماده ی دُر پراکنی است می گوید طرف را می شناسد و می فرماید که پل آقا نسبت به عیالش وفادار بوده است. استاد خان می پرسد از کجا می دانی ؟

شاغول:

چون به دوستدارانی که  خانوم  بودند خیلی توجه نمی کرده "از اون لحاظ!!" و گفته:

" من که تو خونه بیفتک دارم چرا ساندویچ بیرون رو گاز بزنم؟!"

بنده دهانم غاروار باز مانده و خیره شده ام به استاد. برخی اناث که انگار کلی خوشحال شده اند که به دو دسته ی ساندویچ و بیفتک تقسیم بندی شده اند می زنند زیر خنده. جماعت ذکوری هم که انگار از تصور  ساندویچ و بیفتکِ توام، شکمشان آب و دلشان به قار قار افتاده رسمآ شیهه می کشند. استاد خان اول جا می خورد، بعد لبخند می زند سپس حساب کار دستش می آید و در برابر این نوع استثنای سنگ پای قزوین سکوت اختیار می کند. ما همچنان با دهن باز مبهوت مانده ایم! 

خدایی من جای عیال پل آقا بودم رسمآ دهانش را تونل می کردم که حساب کار دستش بیاید و دیگر مرا مشبه و بیفتک را مشبه به نکند. اصلآ من نمی دانم. جنس زمخت ذکور را چه به تشبیه ساختن و خلق صناعات ادبی؟!

ایش نوشت:

بعد از تمدید کردن احمدی نژاد ، مصیبت اعظم من این است که با شاغول در یک روز به دنیا آمده ام و فکر کردن به این امر مرا دچار کهیر می کند. کاش درد "زا" ! یک روز اینورتر سراغ مادر من یا ام الشاغول رفته بود.

-خدا را شکر "غیبت مجازی" در دسته ی گناهان اعلام نشده و ما را نمی توانند به خوردن گوشت مردار برادر مجازی مان متهم نمایند و بفرستند جهنم بغلدست نجف زاده!

Riddle

امروز به صورت عجیبی کوله پشتی مان بوی عطر مردانه میدهد. دیروز و این هفته که سهل است ، ما در طول این سه ترم دونشجو گری مان نه بی اف داشته ایم نه به هیچ ذکوری کیفمان را سپرده ایم نگه دارد نه کیفمان را کنار کیف ذکوری گذاشته ایم که در طی اموراتی خلاف عفت بو بگیرد و نه هیچ غلط دیگری خورده ایم. خدا را شکری در تاکسی و مترو هم تنها بویی که نمی آید، بوی عطر است! تنها ممکن است دست اجنه در کار باشد که حقیقتآ ما نمی دانستیم اجنه هم عطر مصرف می کنند!  هنوز راه حلی برای این معما نیافته ایم.

...

کامنتدونی()        اتصالات        پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸ - رها