سال صفری
اندوهگین می باشیم!!!

حالمان سر جای خودش نیستگریه

دیروز پی تغییر رشته بودیم که دیدیم حالا حالا ها باید بخوابیم تو آب نمکگریه

رفتیم سر کلاس رشته ای که می خواستیم تشریفاتمون رو ببریم نشستیم کلی خودمون رو کشیدیم به فحش با انتخاب کوفتی مانگریه

استاد درس مربوطه که کلاسش پیچانده شد پیغام داده که دیگر ... می خوری کلاس مرا بپیچانی!گریه

ما در دل گفتیم تو نیز ...می خوری ایضآ که به ما همچین پیغام های تهدید آمیزی می دهیزبان

اگر بزند به کله ی مان و انصراف بدهیم دو سال باید خیاطی و گلدوزی کنیم تا وقت دوباره کنکور دادنمان بشودگریه

پس پشت پا نوشت :

دروز از دونشکده تا اولین ایستگاه هلدونی را پیاده آمدیم باشد تا آدم شویم اما هنوز اون یک ساعت و نیم پیاده روی اثرات مثبتی بر مغز نداشته ی ما , نداشته استگریه

اندوهگین می باشیم!گریه

...

کامنتدونی()        اتصالات        پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ - رها