سال صفری
رویی چون شتر!

یکی از اساتید تعطیل با غضب به شرک می گوید:

چرا منو دیروز تو راهرو دیدی سلام نکردی ؟!

شرک :  خب شما که بلد بودید می خواستین به من سلام کنین  منم یاد بگیرم!

مبهوتیم!!!!

...

کامنتدونی()        اتصالات        پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ - رها