سال صفری
سال اولی یعنی....

نقدآ سال اولی یعنی اسگل و لاغیر!

از اون جا که جماعت انجمنی و بسیجی و فرهنگی و ....فکر می کنن با یه خمیر بازی صورتی  آریا طرف شدن که با هر ورزی که بدن به شکل دلخواهشون در میاد و یقینآ مخ تو رو برابر با مخ یابو می دونن و نمی دونن که ما نیز...به همچنین!!! سعی می کنن هر چرندی رو تو مخ تو که از کنکور تا حالا هنگ کرده فرو کنن!

از همین جا برای هرکی ما سال صفری های محترم باهوش رو اسگل فرض می کنه زبون در میاریم باشد که خوبش شود!!!

...

کامنتدونی()        اتصالات        شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧ - رها