سال صفری
رزومه ی دوران شوریدگی

یقینآ مشاهده فرموده اید یک سری جماعت ذکور دم بخت داد سخن می دهند که حتمآ همسرانشان باید "معصوم " باشند . بعدش را هم دیده اید؟! یعنی همسران معصومشان رزومه ای دارند از دوران مجردی شان ، مثنوی هفتاد من ! چنان پتانسیل معصومیتشان قوی است که اگر ولشان کنی ، کم کمش جنیفر لوپز می شوند ! ما مجددآ برایمان یک نکته ای مبهم است . اگر "معصوم " از ریشه ی " عصمت " است پس چرا این همسران معصومه این قدر نیناش ناش از آب در می آیند ؟! باز هم خدا را شاکریم که عفیفه از ریشه ی "عفت " است و ما معصومه نشده ایم !

البته ذکور محترم هم خوش به حالشان نشود ها ! چون آن ها به کل معلوم الحال هستند و رزومه ی پیش از ازدواجشان یک سور به مثنوی زده ، ترجیح دادیم اصلآ حرفی در این باب نزنیم . وگرنه نیک می دانیم و خودشان هم نیک تر می دانند که کافی است بروند شمال و ویلا و اصولآ هم که در ویلا ژیلاست و مابعدها ! همان یک سفرشان با کل رزومه ی دوران مجردی نازگل بانوهای معصومه برابری می کند ! چه بسا برتر هم باشد !

 ما را نزنید نوشت :

"یک سری " را ، صرفآ بلد نموده ایم تا بگوییم این قانون برای همه صدق نمی کند ! چه کنیم که ما همه اش هراسانیم که بیایید ما را  خفت کنید که چرا حرف مفت زدی !

 پیام پست نوشت :

ذکور مجرد گرامی زحمت بکشند از خوردن هر گونه از این مدل  غلطای  اضافی در پیش از ازدواج خودداری نمایند !

اندرز نوشت :

    به ستاره هایتان دلخوش نشوید.... همیشه ابری هست که رویشان را بپوشاند !

...

کامنتدونی()        اتصالات        چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ - رها