سال صفری
دل من گرفت ز این جا...هوس سفر نداری؟

 

جون سالم به در بردم انگار...هرچند وقتی به چند ساعت گذشته فکر می کنم باورش برام سخت میشه.

----------------------------------------

چی داره به سرمون میاد ؟

...

کامنتدونی()        اتصالات        جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ - رها