سال صفری
نتونستم بفهمم

من هنوز هم نمی تونم بفهمم.

 آدم* تو زندگی از هیچ کسی به اندازه ی خانواده اش نمی رنجه. هیچ کسی رو هم به اندازه ی خانواده اش نمی پرسته**. چرا؟!

* تو این یه مورد استثنائآ خودم رو هم جزء آدمیزاد حساب کردم و از شتری در اومدم!

** حساب خدا جون جداست ، البته!

...

کامنتدونی()        اتصالات        پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸ - رها