سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو

چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو

نزدیک او دیگر مرو

نززدیک او

دیگر مرو

دیگر

مرو!

 

پ.ن:

من میروم ای بی بصر؟ او میکشد قلاب را!

/ 0 نظر / 17 بازدید