البته پشه مخلوق بسیار خوب و ناناز و بی آزاری است... آن جا که پای فامیل و به اصطلاح خویشاوند آدم وسط می آید!...

/ 0 نظر / 6 بازدید