حذف!

/ 3 نظر / 9 بازدید
هستونک

شیرین کام باشی

سارا

سانسور تا کجاها نفوذ کرده!!!

نیمه جدی

رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله جان؟ ستون پنجمی چیزی گذرش این ورا افتاده؟ چرا این قدر حذف می کنی و پاک می کنی ؟( اینا دو تاچیزن)