منکه  به بیماری( هر که از هر چه من خوشم بیاید، بدش بیاید؛ خر است) دچار شده ام. ولی شما برید واکسنشو بزنید!

/ 3 نظر / 6 بازدید
نیمه جدی

خاله جون واگیریه! باور کن از بس با خالت نشست و برخاست کردی این جوری شدی! از نظر خاله جانت فرد مورد نظز نه تنها خر بلکه شایسته ی نفس کشیدن نیز نیست ! در نتیجه باید خفه بشود!

هستونك

آخر تحمل و مداراست به جان تو. بديش ايسنت كه درمان نمي شود. واكسن اش باشد خوبست. اما از آن مرض هاست كه بگيري مثل ويروس آوتوران بايد سيستم عاملت را از اول نصب كني دوباره. شاد باشي و سال خوش تري داشته باشي. از آن سال هايي كه نكوست اما از بهارش پيدا نيست.

سیروس

[نیشخند]کم پیدا شدیا! می گم بعد عید بامزه شدیا کلی خندیدیم[پلک]