آنقَدَر گردو ها را شکستی

آن قَدَر سیگار ها را کشیدم

که تمام یارهایی که کشیده بودیم

تنهایمان گذاشتند

من و تو شطرنج بازی کردیم

مات شدم

......

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
نیمه جدی

تمام یارهایی که کشیده بودیم تنهایمان گذاشتند...